PUBLICATIONS

images.jpg
embr202051094-abs-0001-m.jpg
nn-2018-071502_0006_edited.jpg
Hongyun Li, Chen Zhang, Yuru Hu, Pengxiang Liu, Feng Sun, Wei Chen, Xinghua Zhang, Jie Ma, Wenxu Wang, Liang Wang, Piyu Wu, Zheng Liu*, Nature Cell Biology, Accepted, 2021
Yingxue Rong, Wenzhong Yang, Huiwen Hao, Wenxu Wang, Shaozhen Lin, Peng Shi, Yuxing Huang, Bo Li, Yujie Sun, Zheng Liu, Congying Wu,The Golgi microtubules regulate single cell durotaxis,EMBO reports, 2021, In press.
Jing Zhao, Hanquan Su, Gregory E Vansuch, Zheng Liu, Khalid Salaita, R Brian Dyer. Localized Nanoscale Heating Leads to Ultrafast Hydrogel Volume-Phase Transition,ACS Nano, 13, 515–525(2019).
Hanquan Su#Zheng Liu#Yang LiuVictor Pui-Yan MaAaron BlanchardJing Zhao , Kornelia GaliorR. Brian Dyer , and Khalid Salaita. Light-Responsive Polymer Particles as Force Clamps for the Mechanical Unfolding of Target Molecules, Nano Letters, 18,2630–2636 (2018)(# co-first author)